HIRVAT-TÜRK DOSTLUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜNÜ

Dernekler Kanununun 11. Maddesi (Resmi Gazete 88/01) uyarınca Zagrep‟teki Hırvat-Türk Dostluk Derneği Kurulu 30 Mart 2011 tarihinde aşağıdaki
HIRVAT-TÜRK DOSTLUK DERNEĞİ
TÜZÜĞÜNÜ
oluşturmuştur
I.GENEL HÜKÜMLER

Madde 1
Hırvat-Türk Dostluk Derneği (ilerideki metinde: Dernek) Hırvat ve Türk Halkı arasındaki çok yönlü dayanışmayı geliştirmek, pekiştirmek ve tanıtmak için yani Hırvatistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kültürel, sanatsal, ekonomik, sosyal ve tüm diğer karşılıklı menfaatler içeren sosyal alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş sosyal bir dernektir.
Madde 2
Bu tüzükle şunlar tespit edilmektedir: ünvan, merkez ve Derneğin faaliyetlerini gerçekleştirdiği yer, temsilcilik, amaçlar, amaçların gerçekleştirildiği faaliyetler, ortaklıklar kurmak, üyelik ve üye aidatı, haklar ve yükümlülükler, üyelerin disiplin sorumluluğu, iç organizasyon, organlar ve onların yetki sistemi, karar verme şekli, seçim şartları ve şekli ve feshetme şartları ve şekli, yetki süresi ve üyelerin ve organların sorumluluğu, mülkiyeti edinme şekli ve mülkiyetin kullanılması, Derneğe son vermesi ve Derneğe son verilmesi halinde mülkiyet ile prosedür.

II. ÜNVAN, MERKEZ VE DERNEĞİN FAALİYET YERİ

Madde3
Derneğin unvanı: „Hrvatsko-turska udruga prijateljstva‟. Ünvanın yanında Dernek
Türkçeye çevirilmiş olan kendi ünvanını da kullanabilir: „Hırvat-Türk Dostluk Derneği‟.
Derneğin merkezi Zagrep‟te, „Bogoviceva caddesi, 2 adresindedir. Dernek Hırvatistan Cumhuriyeti alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

III. TÜZEL KİŞİLİK VE DERNEĞİN TEMSİLCİLİĞİ

Madde 4
Derneğin tüzel kişilik niteliği vardır ve Hırvatistan Cumhuriyeti‟nin hukuk kuralları ve Derneğin Tüzüğüyle belirlenmiş olan tüm haklar, yükümlülük ve sorumluluklar sahibidir.
Dernek 1 Mart 1994 tarihinde Zagrep‟te kurulmuş olup tüzel kişilik 29 Temmuz 1994 tarihinde Hırvatistan Cumhuriyeti Adliye Bakanlığına kayıtla edinilmiştir.
Madde 5
Derneğin üzerinde: „Hrvatsko-turska udruga prijateljstva – Hırvat-Türk Dostluk Derneği – Zagreb‟ metni basılı kendi dikdörtgen damgası vardır.
Madde 6
Derneği Başkan temsil eder.
Mazereti veya yokluğu halinde Dernek Başkanının yerini başkanın yetki verdiği başkan yardımcısı ya da, bu mümkün değil ise, Yönetim Kurulunun tayin ettiği kişi alır.

IV. DERNEĞİN AMAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Madde 7
Derneğin amaçları şunlardır:
-Hırvat ve Türk Halklarının tarihini, kültürel ve siyasi bağlantıları araştırmak, anlamak vedesteklemek;
-kültürel, sanatsal, turistik, sportif, ekonomik ve Hırvat ve Türk Halkları arasındaki diğer dayanışma şeklilerini destekleme, organize etme, geliştirme ve tanıtılması;
-Hırvatistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ülkelararası iyi ilişkileri destekleme ve geliştirme;
-çağdaş kültür, sanatsal, bilimsel, gelişimsel, ekonomik ve Türkiye Cumhuriyetinin diğer sosyal başarıları Hırvatistan Cumhuriyetindeki ilgilenen umuma tanıtma;
-barışı koruma ve uluslararası anlaşma ve dayanışma.
Madde 8
Derneğin gerçekleştirmeyi amaçladığı faaliyetler şunlardır:
-edebi, yayınsal, bilim-araştırma, sanat, müzik, film ve benzer kültürel programlar ve etkinlikler organize etme ve gerçekleştirme (sunumlar, tribünler, dersler, seminerler, promosyonlar, sergiler, konserler, gösteriler, festivaller ve benzeri);
-her iki halkın ve devletin tarihlerileri açısından önemli olan günleri kutlama;
-ekonomik dayanışmayı destekleme ve geliştirme amacıyla iş adamları görüşmeleri, toplantıları, görüş alışverişini ve diğer buluşmaları organize etme;
-üyeler ve onların aileleri için daha yakından tanışma programları ve seyahatlleri organize etme; -gastronomik, folklorik, eğlence amaçlı ve benzer Hırvat ve Türk halk geleneğini destekleyen manifestasyonları organize etme ve geliştirme;
-öğrencilerin ve genç uzmanların tarih, kültür, ekonomi, turizm, spor konuları ve her iki ulusu ilgilendiren diğer konularda çalışmalar yapmalarını destekleme;
-gazete çıkarma (elektronik ve/ ya da basılı olarak);
-kitaplar basma;
-Hırvatistan‟daki ve Türkiye‟deki diğer
Hırvat-Türk ve Türk-Hırvat dostluk dernekleri ile, Hırvat parlamentosundaki Hırvat-Türk dostluk grubu ile, ve kendi faaliyetleri ile Hırvatistan ve Türkiye arasındaki çeşitli dayanışma şeklilerini geliştiren diğer derneklerle dayanışma;
Dernek kendi faaliyetleri gerçekleştirmesinde tanınmış kişilerle de, hem Hırvatistandaki hem de Türkiyedeki diğer derneklerle ve kurumlarla ve ikisinin ülkelerindeki büyük elçilik ve konsolosluk temsilcileriyle beraber çalışacaktır.
Dernek, Hırvat dostluk derneğı koordinasyonu kapsamında, Hırvatistan Cumhuriyetindeki diğer benzer derneklerle de beraber çalışacaktır.

V. DERNEK ÇALIŞMALARININ KAMUSALLIĞI

Madde 9
Derneğin etkinlikleri halka açıktır.
Dernek çalışmasının kamusallığı Derneğin tüm organlarının çalışmalarının kamuya karşı açıklığını kendi çalışması hakkında medya yoluyla ve Derneğin yayın organlarıyla, üyeleri ve kamuyu bilgilendirmeyi garanti etmektedir.
Madde 10
Derneğin tüm organlarının toplantıları kamuya açıktır ve onlara Derneğin tüm üyeleri, medya temsilcileri ve tüm ilgilenen kişiler katılabilirler.
Madde 11
Derneğin organı sadece istisnai olarak, Derneğin içerisindeki ilişkiler ile ilgili bir durumda veya kanuna göre başka olaylar hakkında bir şey varsa, belirli bir toplantı veya sadece gündemin bir maddesinin kamuya kapalı olmasına karar verebilir.
Böyle bir kararın yazılı bir şekilde dehazırlanması ve açıklama ile birlikte toplantı tutanağının yanında bulunması gerekmektedir.

VI.ÜYELİK,HAKLAR,YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÜYELERİN SORUMLULUĞU

Madde 12
Derneğin üyeleri tam üyeler, destek üyeler ve onursal üyelerdir.
Derneğin tam üyesi bu Tüzükle tespit edilen amaçları kabul eden her hukuki ehliyeti olan gerçek kişi olabilir.
Destek üyesi maddi veya mali olarak Derneğin çalışmasını destekleyen her gerçek ya da tüzel kişi olabilir.
Onursal üye kendi çalışması, faaliyetleri ve şöhreti ile Derneğin çalışmasına ve faaliyetlerine, iki halkın bağlantıları ve iki devletin ilişkilerinin pekiştirilmesine ve geliştirilmesine ve iki taraflı dostluğu geliştirmede hümanistik ve medeni yönlerden katkı veren kişi olabilir.
Madde 13
Derneğe tam üyelik ile ilgili gelmiş başvuru formuna yani üye olmak için talebe istinaden Derneğin Yönetim Kurulu karar vermektedir.
Dernekteki destek üyelik ile ilgili Başkanın veya Dernek Sekreterinin önerisine istinaden Yönetim Kurulu karar vermektedir.
Dernekteki onursal üyelik ile ilgili Yönetim Kurulunun veya en azından on (10) Derneğin üyesinin bireysel önerisine istinaden Kurul karar vermektedir.
Madde 14
Dernek üyelerin kaydını tutar.
Madde 15
Derneğin tam üyesinin (ilerideki metinde:
üye) şu hakları ve yükümlülüğü vardır:
-Dernekteki organlarda seçmek ve seçilmek;
-Dernekteki organın çalışmasına katılmak;
-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmesinde katkıda bulunmak ve onun faaliyetlerini gerçekleştirmesine katılmak;
-programları, projeleri ve diğer Derneğin faaliyetlerini önermek
-Derneğin şöhretini korumak ve artırmak;
-üye aidatını devamlı ödemek.
Destek ve onursal üyeler Derneğin organlarına önerileri, inisiyatifleri ve talepleri sunabilirler. Dernek organları destek ve onursal üyeleri Dernek Kuruluna belirli olayda konuşma yapmak için veya Dernekteki programlara katılmak için davet edebilmektedir.
Madde 16
Derneğin her üyesinin faaliyetlerin gerçekleşmesinde yardım etmesi ve Derneğin faydasına olması ve Derneğin tüm üyelerine saygı göstermek şartıyla bu Tüzükteki maddelerin uygulamasında hakkı ve yükümlülüğü vardır.
Madde 17
Bu Tüzükteki maddelerin ihlali ve uymamadan dolayı ve aldığı yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı, Derneğe zarar verilmes durumunda, üye Derneğe karşı sorumludur.
Üyenin sorumluluğu önceki maddenin anlamına istinaden ihlal için her üyenin veya Derneğin organının önerebildiği disiplin soruşturmasında belirlenir.
Madde 18
Disiplin soruşturması Derneğin Yönetim Kurulunun önünde yazılı şekilde üyenin sorumluluğunu tespit etmek için talepte bulunan Dernek başkanı tarafından başlatılmaktadır ve bunun askıya alma niteliği vardır.
Yönetim Kurulu savunma prosedürünü ve kararı yazılı şeklinde açıklama ile birlikte disiplin soruşturmasını başlatıldığı günden itibaren en çok 30 gün içinde karara bağlamakla yükümlüdür.
Disiplin soruşturması yürütülen üyeye karşı Yönetim Kurulunun önünde kararı getirmeden önce kendi savunmasını vermesi sağlanmalıdır. Savunmayı vermesinde üyeye onun lehine olan şahitlerin yazılı ifadelerine de izinli verilir.
Yönetim Kurulu Dernek başkanının talebini reddedebilir veya belirtilmiş sorumluluğun derecesine göre disiplin cezaları verebilir.
Disiplin cezaları, uyarı, ihraç etmeden uyarı veya Derneğin üyeliğinden ihraç olabilir.
Üyeye karşı disiplin soruşturması sürereken üye geçici süre Derneğin faaliyetlerinde katılma hakları dondurulur.
Madde 19
Yönetim Kurulunun kararından memnun olmayan üye kararın alındığı andan itibaren 30 gün içinde Dernek Kuruluna temyiz edebilir.
Bunun hakkında Kurul ikinci inceleme kararı ile birinci toplantıda Yönetim Kurulunun kararını okuduktan sonra ve üyenin temyizinden sonra, karar verebilir.
Kurulun kararı nihaidir.
Madde 20
Dernekteki üyelik şu şekilde sona ermektedir:
-Derneğin çalışmasının sona ermesi ile;
-kendi rızasıyla Derneğı bırakma ile (yazılı ifadesi ile);
-disiplin soruşturma prosedüründe Dernekten çıkarma ile;
-12 aydan fazla bir süre aidatını ödememe ile;
-ölüm sebebiyle.

VII. DERNEĞİN YÖNETİMİ VE DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 21
Derneğin üyeleri Dernek Kurulunda doğrudan ve dolaylı bir şekilde Dernek organlarında seçilmiş temsilciler yoluyla karar vermektedir ve Derneği yönetmektedir.
Madde 22
Derneğin organları şunlardır:
-Kurul
-Başkan
-Yönetim Kurulu
-Denetim Kurulu

VIII. KURUL

Madde 23
Kurul Derneğin en üst organıdır.
Kurul toplantılarla çalışmaktadır ve onlar düzenli ve olağanüstü olabilirler.
Kurulun toplantısına daveti Dernek Başkanı imzalamaktadır ve yokluğu halinde Tüzüğe istinaden onun yerini alan kişi.
Kurulun çalışması ile ilgili Kurul yöneticisi
ve katibin imzaladığı tutanak tanzim edilmektedir ve çalışma başkanlığının iki üyesi onu onaylamaktadır.
Madde 24
Kurulun düzenli toplantısı yıllık bir kere düzenlenmektedir ve genel anlamda cari yıldaki Mart ayının sonuna kadar.
Olağanüstü Kurul toplantısı gerektiğinde düzenlemektedir ve en azından Derneğin 10 üyesinin yazılı ve açıklanmış talebine istinaden, Yönetim Kurulunun üyelerinin çoğunun yazılı kararına göre veya Denetim Kurulunun üyelerinin çoğunun yazılı talebine istinaden. Böyle bir durumda, olağanüstü Kurul toplantısı talebi verildiği günden yani kararı getirildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde toplanılmalı ve gerçeklerştirilmelidir.
Madde 25
Dernek kurulu yetkilendirilmektedir:
-Tüzüğü getirmek, değiştirmek ve yenilemek,
-başkanı (genelde gizli oylama ile), başkan yardımcılarını, sekreteri ve Dernek kasiyerini, Yönetim Kurulunun diğer üyelerini, Denetim Kurulu Başkanını ve üyelerini seçmek ve seçilmiş yönetimin yetki süresinin bitişi öncesi görevden ayrımak,
-Derneğin ve onun organlarının çalışması ile ilgili program ve finansal raporları incelemek ve kabul etmek,
-Derneğin çalışmalarının programını tespit edip getirmek,
-bu Tüzükteki maddeler hakkında gerçekçi yorumlar getirmek,
-Derneğin üyelerinin şikayetleri hakkında ikince derecede karar vermek,
-Derneğin nihayeti ile ilgili kararı getirmek,
-Derneğin çalışması ile ilgili diğer önemli konular hakkında karar vermektir.
Madde 26
Eğer toplantıya en azından Derneğin üyelerinin mutlak çoğunluğu katılırlarsa, Kurul toplantı düzenleyebilir.
Eğer Kurulun çalışma başlangıcı için tespit edilen zamanda en azından Derneğin üyelerinin mutlak çoğunluğu toplantıya katılmazsa, Kurul yarım saat sonra çalışmaya başlayacaktır, eğer Kurula en azından Derneğin 10 üyesi katılırsa Kurulun aldığı tüm kararlar geçerlidir.
Kurulun kararları ancak üyelerin mutlak çoğunlunun durumunda geçerlidir.

IX. BAŞKAN

Madde 27
Derneği Başkan temsil etmektedir.
Dernek başkanını Kurul 4 seneliğine ve yeniden seçilme imkanı ile seçmektedir.
Başkanın yükümlülüğü tüm Derneğin çalışmalarını yürütmek, yönetmek ve geliştirmek, kamuyla iletişim kurmak, kamu ve üyelerine açıklama yapmak ve Derneğin şöhretini korumaktadır.
Başkan toplantılara davet edip Yönetim Kurulunun ve Dernek Kurulunun toplantılarını yönetmektedir.
Başkan bu Tüzükle tespit edilen diğer işleri de yapmaktadır.
Devamlı Başkanın onun yükümlülükleri yaparken mazereti veya yokluğu halinde en yaşlı Dernek başkan yardımcısı Başkanın yerini almaktadır veya bu mümkün değilse Derneğin Yönetim Kurulunun tayin ettiği kişi.

IX. A Onur başkanı

Madde 28
Derneğin onursal başkanı olabilmektedir.
Onursal başkanı Kurul özellikle hak edilmiş Derneğin üyeleri sırasından seçmektedir. Yönetim Kurulunun önerisine göre veya onun kendi isteğine istinaden Kurul onursal başkanı onun yükümlülüklerinden tecil edebilir.
Onursal başkan Derneğin Yönetim Kurulunun çalışmasında danışmalık hakkı ile katılabilir.

X. YÖNETİM KURULU

Madde 29
Yönetim Kurulu Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla bu Tüzükle tespit edilen tüm görevleri yapar ve özellikle:
-Kurulun kararlarını yürütürür ve gerçekleştirir,
-Kurula Derneğin çalışma programını önerir,
-Derneğin çalışma progamını gerçekleştirmesi amacıyla faaliyetlerin planını ortaya koyar,
-periyodik finans planları getirir, finansal raporları tespit eder ve Derneğin kapanış hesabını kabul eder,
-Derneğin iç çalışma yapısını ve onun organlarını düzenleyen genel senetleri getirir,
-Derneğin Kurulun karar verdiği raporların ve belgelerin önerilerini yapar,
-meslek komitelerini ve devamlı ya da geçici olan proje gruplarını kurar,
-her bir çalışanla çalışma sözleşmesi akdi hakkında ve özel konular ve vazifeler için her bir uzmanın çalıştırılması hakkında kararlar getirir,
-ödüller ve takdirnameler ile ilgili kararları getirir,
-Derneğin mülkiyetini yönetir,
-branşlar, şubeler veya kulübler gibi Derneğin teşkilat yapılanmasının oluşturulması hakkında, karar verir,
-ittifaklar veya dernek ortaklıklarını veya uluslararası derneklere üye olmayı önerir ve öneriyi karar verilmesi için Kurula teslim eder,
-gazete, bülten, kitaplar ve diğer yayınların oluşturulması ve basılması ile ilgili karar verir,
-yılık üyelik aidatı hakkında karar verir,
-dernekler için para temin etme konusunda karar verir,
-Derneğin üyelerinin itirazları ve önerleri hakkında karar verip uyelerin sorumluluğu ile ilgili disiplin soruşturma prosedüründe birinci derece makam olarak karar verir,
-Derneğin çalışmaları ile ilgili diğer önemli olan konular hakkında karar verir,
-Derneğin olağan faaliyetleri ile ilgili işleri yürütür,
-Kurulun emrettiği tüm diğer işleri yapar.
Madde 30
Yönetim Kurulunun 11 üyesi vardır.
Yönetim Kurulunun üyeleri Dernek başkanı ki aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanı, iki başkan yardımcısı, sekreter ve Dernek kasiyeri ve daha 6 direk seçilmiş olan üyeleridir.
Yönetim Kurulu toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar vermektedir ve kararlar eğer toplantıya en azından üyelerin mutlak çoğunluğu katılırsa geçerlidir.
Yönetim Kurulu gerektiğinde ve en az üç ayda bir toplanır.
Yönetim Kurulunun toplantılarına Dernek başkanı davet etmektedir ayrıca Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun en az 3 üyesinin talebine istinaden de toplanılabilir.
Başkan Yönetim Kurulunun toplantısını bu maddenin 5 fikrasındaki yazılı talebi aldığı günden itibaren en geç 15 gün içinde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Eğer sözlü edilen vadede Dernek başkanı bunu yapmazsa, Yönetim Kurulunun toplantısını Dernek Denetim Kurulunun başkanı yapacaktır.
Madde 31
Yönetim Kurulunun yetkisi, yeniden seçilme hakkı olmakla birlikte, 4 yıl sürer.

X. A Dernek sekreteri

Madde 32
Dernek sekreteri Derneğin idari-organizasyon işlerini yapar ve özellikle:
-Dernek Başkanının onayıyla Derneğin, Yönetim Kurulu ve diğer organların çalışması ile ilgili raporu hazırlayıp düzenler.
-Derneğin organları için genel senetlerin önerilerinin taslaklarını hazırlmakt hazırlar,
-Derneğin üyelerinin düzenli kaydının tutulması konusuyla ilgilenir,
-Kurulun, Yönetim Kurulu ve diğer Dernek organların toplantılarında tutanak tutar,
-Derneğin arşivini yönetir ve tutar,
-Başkanın rızasıyla Derneğin ihtiyaçları için yazışmalar yapar,
-sponsorluk, bağış ve bütçe kaynaklarına göre haracamalar ile ilgili finansal talepleri ve raporları hazirlar,
-Kurulun, Yönetim Kurulunun ve Derneğin diğer organların ihtiyaçlarına yönelik diğer teknik işleri yapar.
Sekreter Yönetim Kurulnun finansal planlarına ve kararlara uyumlu bir şekilde Derneğin maddi-finansal işlerini yönlendirir ve denetler.
Sekreter, kendi işlerinden Başkana ve Kurula karşı sorumludur.

X. B Dernek kasiyeri

Madde 33
Kasiyer, Derneğin maddi-finansal işlemleriyle ilgili hesaplarını yönetir ve özellikle şu konularla ilgilenir:
-Derneğin bütün finans işleri,
-aidatlar, bağışlar ve benzeri konular,
-Derneğin kasasının idaresi.
Kasiyer Yönetim Kuruluna ve Kurula uygun yazılı ve finans raporları sunar.
Kendi çalışmalarından dolayı kasiyer Yönetim Kuruluna ve Dernek Kuruluna karşı sorumludur.

XI. DENETİM KURULU

Madde 34
Denetim Kurulu başkan ve 4 senelik mandaya Kurulun seçtiği iki üyeden oluşmaktadır.
Denetim Kurulunun üyesi aynı zamanda Yönetim Kurulunun üyesi olamaz.
Denetim Kurulu toplantıya üyelerinin çoğunun katılması durumunda kararları geçerli olur.
Denetim Kurulu başkanı toplantılara davet edip yönlendirir.
Denetim Kurulunun Derneğin organlarının çalışmalarının yasallığını, mülkiyeti kullanması şekli ve Derneğin maddi-finansal işlerini ve Derneğin iç genel senetlerinin uygulanmasını kontrol etme hakkı ve yükümlülüğü vardır.
Kendi bulguları hakkında Yönetim Kuruluna raporu gecikmeden verir.
Denetim Kurulu Dernek Kuruluna geçen yılın maddi-finansal işleri ile ilgili raporu vermekle yükümlüdür.
Denetim Kurulunun çalışmaları ve işletme ile ilgili tüm bilgileri isteme hakkı vardır ve Derneğin tüm organları ve üyeleri gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür.
Denetim Kurulu Yönetim Kurulunun toplanmasını talep edebilir.

XII. DERNEĞİN MÜLKİYETİ

Madde 35
Dernek kar amacı gütmeyen kuruluştur ve maddi-finans işleri ve muhasebe işlerini kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile ilgili kurallara göre yürütmektedir.
Derneğin mülkiyeti onun yasalara ve Derneğin Tüzüğüne göre edinmiş olduğu finansal ve maddi birikimlerinden oluşmaktadır.
Madde 36
Dernek mülkiyetini şunlardan edinmektedir:
-üyelik aidatından,
-isteğe bağlı bağışlar ve hediyelerden,
-bütçeden, fonlardan ve vakıflardan,
-kendi faaliyetlerinden elde edilen gelirden,
-sponsorluktan,
-kiralamalardan,
-mülkiyetlerden elde edilen gelirden ve
-yasalara uygun diğer yollardan.
Madde 37
Derneğin mülkiyeti yalnızca bu Tüzükle tespit edilen faaliyetleri yapmak ve amaçları gerçekleştirmek için kullanabilir.
Madde 38
Kendi yükümlülükleri açısından Dernek, yasalara göre, tüm kendi mülkiyetinden sorumludur.
Madde 39
Dernek sekreteri Derneğin ticari defterlerinin düzenli olarak işlenmesi ile ilgilenmekle yükümlüdür.

XIII. DERNEĞİN FESHEDİLMESİ

Madde 40
Dernek şu durumlarda feshedilmektedir:
-üçte iki çoğunlukla getirilmiş olan son verme ile ilgili Derneğin kararına istinaden;
-Derneğin faaliyetlerini yapmasına son vermesi ile;
-faaliyetlerini yapmasının yasaklandığı yetkili mahkemenin geçerli kararına istinaden;
-iflas durumunda.
Madde 41
Derneğin feshedilmesi halinde, onun mülkiyeti, alacaklıları ve gerekli prosedürun masraflarını tahsil ettikten sonra, Zagrep‟teki Hırvat Dostluk Dernekleri Koordinasyonu‟nun himayesine ve kullanımına bırakılır.

XIV. GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 42
Bu Tüzükteki maddeleri yorumlamak için Dernek Kurulu yetkilidir.
Diğer aktlerin yorumlanmasını Yönetim Kurulu yapar.
Madde 43
Bu Tüzük, Dernek Kurulu tarafından oluşturulduğu günden itibaren yürürlüğe girmektedir ve uygulanmaktadır bununla birlikte 5 Ocak 1998 tarihli Dernek Tüzüğü geçerliliğini yitirmektedir.

Zagreb, 30 Mart 2011

Dernek Başkanı
Goran Beus Richembergh