Statut udruge

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama  (NN 88/01) Skupština Hrvatsko-turske udruge prijateljstva dana 30. ožujka 2011. u Zagrebu donijela je

S T A T U T
HRVATSKO-TURSKE UDRUGE PRIJATELJSTVA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatsko-turska udruga prijateljstva (u daljnjem tekstu: Udruga) jest udruga građana osnovana radi razvijanja, njegovanja i promicanja svestrane suradnje između hrvatskog i turskog naroda, odnosno Republike Hrvatske i Republike Turske na kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i svim drugim poljima društvenoga djelovanja od obostranog interesa.

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuju se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga, zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti, članstvo i članarina, prava i obveze, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, tijela i njihov sustav ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata, te odgovornost članova i tijela, način stjecanja i raspolaganja imovinom, prestanak postojanja, te postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

II.  NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

Članak 3.

Naziv Udruge glasi: “Hrvatsko-turska udruga prijateljstva”.
Uz naziv na hrvatskome jeziku Udruga također može rabiti i svoj naziv preveden na turski jezik  “Hrvat-türk dostluk dernegi”.
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Bogovićeva 2.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

III.  PRAVNA OSOBNOST I ZASTUPANJE UDRUGE
Članak 4.
Udruga ima svojstvo pravne osobe i nositelj je svih prava, obveza i odgovornosti utvrđenih pravnim propisima RH i Statutom Udruge.
Udruga je osnovana 1. ožujka 1994. godine u Zagrebu a pravnu osobnost stekla je upisom u registar Ministarstva uprave RH 29. srpnja 1994. godine.
Članak 5.
Udruga ima svoj pravokutni pečat na kojem je utisnut tekst: “Hrvatsko-turska udruga prijateljstva –  Hrvat-türk Dostluk Dernegi – Zagreb“.
Članak 6.
Udrugu zastupa predsjednik.
U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Udruge zamjenjuje potpredsjednik kojega za to ovlasti predsjednik Udruge ili, ako to nije moguće, osoba koju imenuje Izvršni odbor.
IV  CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 7.
Ciljevi Udruge su:
–    proučavanje, razumijevanje i promicanje povijesnih, kulturnih i političkih veza hrvatskoga i turskoga naroda;
–    poticanje, organiziranje, unapređivanje i promocija kulturne, umjetničke, turističke, sportske, gospodarske i drugih oblika suradnje između hrvatskog i turskog naroda;
–    poticanje i razvijanje dobrih međudržavnih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Turske;
–    predstavljanje suvremenih kulturnih, umjetničkih, znanstvenih, razvojnih, gospodarskih i drugih društvenih postignuća Republike Turske zainteresiranoj javnosti u Republici Hrvatskoj;
–    mirotvorstvo i međunarodno razumijevanje i suradnja.
Članak  8.

Djelatnosti kojima Udruga ostvaruje svoje ciljeve su:

– organiziranje i provođenje književnih, publicističkih, znanstveno-istraživačkih, likovnih, glazbenih, filmskih i sličnih kulturnih programa i manifestacija (predstavljanja, tribina, predavanja, seminara, promocija, izložbi, koncerata, smotri, festivala i slično);
– prigodno obilježavanje značajnih datuma iz povijesti oba naroda i obiju država;
– organiziranje susreta, sastanaka, savjetovanja i ostalih oblika upoznavanja gospodarstvenika u svrhu poticanja i razvijanja gospodarske suradnje;
– organiziranje programa druženja, boljega upoznavanja i putovanja za svoje članove i članove njihovih obitelji;
– organiziranje i poticanje gastronomskih, folklornih, zabavnih i sličnih manifestacija koje promiču tradiciju hrvatskoga i turskoga naroda;
– poticanje studenata i mladih stručnjaka da se bave proučavanjem tema iz povijesti, kulture, ekonomije, turizma, sporta i drugih područja kod oba naroda;
– izdavanje glasila (elektronskoga i/ili tiskanoga);
– izdavanje knjiga;
– suradnja s drugim hrvatsko-turskim i tursko-hrvatskim udrugama prijateljstva u Hrvatskoj i Turskoj, s Hrvatsko-turskom grupom prijateljstva u Hrvatskome saboru te s ostalim udrugama koje svojim djelovanjem promiču raznovrsne oblike suradnje Hrvatske i Turske;
U provedbi svojih djelatnosti Udruga će surađivati i s uglednim pojedincima, drugim udrugama i institucijama kako u Hrvatskoj tako i Turskoj te s diplomatsko-konzularnim predstavnicima obiju zemalja.
Udruga će, u sklopu Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva, također surađivati i s drugim sličnim društvima prijateljstva u Republici Hrvatskoj.

V.  JAVNOST RADA UDRUGE
Članak 9.

Djelovanje Udruge je javno.
Javnost rada Udruge osigurava se otvorenošću rada svih tijela Udruge prema javnosti, te obavještavanjem članova i javnosti o svome radu putem priopćenja u medijima, kao i u glasilima Udruge.
Članak 10.

Sjednice svih tijela Udruge su otvorene za javnost i njima mogu prisustvovati članovi Udruge, predstavnici medija kao i sve druge zainteresirane osobe.

Članak 11.

Tijelo Udruge može samo iznimno, i to ako se radi o odnosima unutar Udruge ili drugim slučajevima utvrđenim zakonom, donijeti odluku da određena sjednica ili samo točka dnevnog reda bude zatvorena za javnost.
Takva odluka mora biti sastavljena i u pisanom obliku te s obrazloženjem priložena uz zapisnik sjednice o kojoj se radi.

VI.  ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 12.

Članovi Udruge su redovni, potporni i počasni.

Redovni član Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja prihvaća ciljeve Udruge utvrđene ovim Statutom.

Potporni član može postati fizička ili pravna osoba koja materijalno i financijski pomaže rad Udruge.

Počasni član može biti pojedinac koji svojim radom, djelovanjem i ugledom daje izuzetan doprinos radu i djelovanju Udruge, njegovanju i razvijanju veza oba naroda i odnosa dviju država, te produbljivanju humanističkih i civilizacijskih dosega u afirmaciji obostranog prijateljstva.

Članak 13.

O redovnom članstvu u Udruzi odlučuje Izvršni odbor Udruge na temelju pristiglih pristupnica odnosno zahtjeva za učlanjenje.

O potpornom članstvu u Udruzi odlučuje Izvršni odbor Udruge na temelju prijedloga predsjednika ili tajnika Udruge.

O počasnom članstvu u Udruzi odlučuje Skupština na temelju prijedloga Izvršnog odbora ili najmanje deset (10) pojedinačnih članova Udruge.

Članak 14.
Udruga vodi registar članova.

Članak 15.

Redovni član Udruge (u daljnjem tekstu: član) ima slijedeća prava i obveze:
– birati i biti biran u tijela Udruge;
–  sudjelovati u radu tijela Udruge;
–  doprinositi u izvršenju ciljeva Udruge i sudjelovati u ostvarenju njegovih djelatnosti;
–  predlagati programe, projekte i ostale aktivnosti Udruge;
–  čuvati i podizati ugled Udruge;
–  redovito plaćati članarinu.

Potporni i počasni članovi mogu tijelima Udruge upućivati prijedloge, inicijative i predstavke.  Tijela Udruge mogu potporne i počasne članove pozvati da se obrate Skupštini Udruge u pojedinim prigodama ili da sudjeluju na programima Udruge.
Članak 16.

Svaki član Udruge ima pravo i obvezu pridržavati se odredbi ovog Statuta, pomagati u provođenju djelatnosti a na dobrobit Društva i poštujući sve ostale članove Udruge.

Članak 17.

Zbog kršenja i nepridržavanja odredbi ovog Statuta, kao i zbog neizvršavanja preuzetih obveza, što za posljedicu može imati nanošenje štete Udruzi, član je odgovoran Udruzi.

Odgovornost člana za povredu u smislu prethodnog stavka utvrđuje se u stegovnom postupku kojeg može predložiti svaki član ili tijelo Udruge.

Članak 18.

Stegovni postupak pokreće se pred Izvršnim odborom Udruge u pisanom obliku od strane predsjednika Udruge, koji podnosi zahtjev za utvrđivanje odgovornosti člana što ima karakter suspenzije.
Izvršni odbor dužan je provesti postupak saslušanja i donijeti odluku u pisanom obliku s obrazloženjem najkasnije 30 dana od dana pokretanja stegovnog postupka.
Članu, protiv kojeg se vodi stegovni postupak, mora se omogućiti da iznese svoju obranu pred Izvršnim odborom prije donošenja odluke. U iznošenju obrane članu je dozvoljeno priložiti i pismene iskaze svjedoka koji idu njemu u prilog.
Izvršni odbor može odbaciti zahtjev predsjednika Udruge ili izreći stegovnu mjeru obzirom na stupanj utvrđene odgovornosti.
Stegovna mjera može biti opomena, opomena pred isključenje ili isključenje iz članstva u Udruge.
Dok protiv njega traje stegovni postupak članu privremeno miruju prava sudjelovanja u radu Udruge.

Članak 19.

Član koji je nezadovoljan odlukom Izvršnog odbora može u roku od 30 dana od primitka iste uložiti žalbu Skupštini Udruge.
O tome Skupština drugostupanjski odlučuje na svojoj prvoj sjednici nakon saslušanja odluke Izvršnoga odbora i žalbe člana.

Odluka Skupštine je konačna.

Članak 20.

Članstvo u Udruzi prestaje:

– prestankom rada Udruge;
– istupom vlastitom voljom (pismenom izjavom);
– isključenjem iz Udruge u stegovnom postupku;
– neplaćanjem članarine dulje od 12 mjeseci;
– smrću.

VII. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 21.

Članovi Udruge odlučuju i upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini Udruge i posredno preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

Članak 22.
Tijela Udruge su:
– Skupština
– Predsjednik
– Izvršni odbor
– Nadzorni odbor

VIII. SKUPŠTINA

Članak 23.

Skupština je najviši organ Udruge.
Skupština radi u sjednicama i one mogu biti redovne i izvanredne.
Poziv na sjednicu Skupštine potpisuje predsjednik Udruge, a u slučaju spriječenosti osoba koja ga zamjenjuje sukladno Statutu.
O radu Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar, a ovjeravaju ga dva člana radnog predsjedništva.

Članak 24.

Redovna sjednica Skupštine saziva se jadanput godišnje, a u pravilu do završetka ožujka mjeseca u tekućoj godini.
Izvanredna sjednica Skupštine saziva se prema potrebi, a na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva najmanje 10 članova Udruge, na temelju pisane odluke većine članova Izvršnog odbora Udruge ili na pismeni zahtjev većine članova Nadzornog odbora. U tom slučaju, izvanredna sjednica Skupštine mora biti sazvana i održana najkasnije u roku 30 dana,  računajući od dana kada je zahtjev podnesen, odnosno donešena odluka.

Članak 25.

Skupština Udruge ovlaštena je:
– donijeti, mijenjati i dopunjavati Statut,
– izabrati (u pravilu tajnim glasovanjem) predsjednika, potpredsjednike, tajnika i blagajnika Udruge, ostale članove Izvršnog odbora, predsjednika i članove Nadzornog odbora, te ih razriješiti dužnosti i prije isteka mandata na koji su izabrani,
– razmotriti i usvojiti programska i financijska izvješća o radu Udruge i njenih tijela,
– utvrditi i donijeti program rada Udruge,
– davati autentično tumačenje odredbi ovog Statuta,
– odlučivati u drugom stupnju o žalbama članova Udruge,
– donijeti odluku o prestanku postojanja Udruge,
– odlučivati o drugim pitanjima koja su bitna za rad Udruge.

Članak 26.

Skupština može zasjedati ako je sjednici nazočno najmanje natpolovična većina članova Udruge.
Ako u zakazano vrijeme za početak rada Skupštine ne bude prisutna najmanje natpolovična većina članova Udruge, Skupština će početi sa radom pola sata kasnije, te sve odluke koje denese Skupština smatraju se valjanim, ako je Skupštini prisutno najmanje 10 članova Udruge.
Odluke Skupštine su valjane ako su donešene natpolovičnom većinom nazočnih članova.

IX. PREDSJEDNIK

Članak 27.

Predsjednik zastupa Udrugu.
Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine, s mogućnošću reizbora.
Dužnost predsjednika je da vodi, usmjerava i unapređuje cjelokupan rad Udruge, komunicira s javnošću, daje priopćenja za javnost i članstvo te da čuva ugled Udruge.
Predsjednik saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora i Skupštine Udruge.
Predsjednik obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
U slučaju trajnije spriječenosti ili odsutnosti (dulje od 90 dana) predsjednika u obavljanju njegovih dužnosti zamjenjuje dobno stariji potpredsjednik Udruge ili, ako to nije moguće, osoba koju imenuje Izvršni odbor Udruge.

IX. A Počasni predsjednik
Članak 28.

Udruga može imati počasnoga predsjednika.
Počasnoga predsjednika bira Skupština iz reda osobito zaslužnih članova Udruge. Na prijedlog Izvršnoga odbora ili na njegov vlastiti zahtjev Skupština može razriješiti počasnoga predsjednika njegove počasne dužnosti.
Počasni predsjednik može sudjelovati u radu Izvršnoga odbora Udruge sa savjetodavnim pravom.

X. IZVRŠNI ODBOR

Članak 29.

Izvršni odbor obavlja sve dužnosti koje su u svrhu ostvarenja ciljeva Udruge utvrđene ovim Statutom, a osobito:
– provodi i ostvaruje odluke Skupštine,
– predlaže Skupštini program rada Udruge,
– donosi plan aktivnosti u svrhu ostvarivanja programa rada Udruge,
– donosi periodične financijske planove, utvrđuje financijska izvješća i odobrava zaključni račun Udruge,
– donosi opće akte kojima se uređuje unutarnji ustroj rada Udruge i njenih tijela,
– izrađuje prijedlog dokumenata i izvješća o kojima odlučuje Skupština Udruge,
– osniva stručne komisije i projektne timove trajnog ili privremenog karaktera,
– donosi odluke o zaključivanju ugovora o radu s pojedinim djelatnicima, te odluke o angažiranju pojedinih stručnjaka za određena pitanja i zadatke,
– donosi odluke o priznanjima i pohvalama,
– upravlja imovinom Udruge,
– odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika Udruge kao što su podružnice, ogranci ili klubovi,
– predlaže udruživanje u saveze ili zajednice udruga ili učlanjenja u međunarodne udruge, te prijedlog dostavlja Skupštini na odlučivanje,
– odlučuje o pokretanju i tiskanju glasila, biltena, knjiga i drugih publikacija,
– odlučuje o visini godišnje članarine,
– odlučuje o pribavljanju sredstava za udruge,
– odlučuje o prigovorima i prijedlozima članova Udruge ili drugih osoba, odlučuje u stegovnom postupku o odgovornosti članova kao prvostupanjsko tijelo,
– odlučuje o drugim bitnim pitanjima koja se tiču rada Udruge,
– izvršava poslove koji se tiču redovnog poslovanja Udruge,
– obavlja sve druge poslove koje mu naloži Skupština.

Članak 30.

Izvršni odbor ima 11 članova.

Članovi Izvršnog odbora su predsjednik Udruge, koji je istovremeno i predsjednik Izvršnog odbora, dva potpredsjednika, tajnik i blagajnik Udruge te još 6 izravno izabranih članova.

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih na sjednici a odluke su valjane ako sjednici prisustvuje najmanje natpolovična većina njegovih članova.

Izvršni odbor sastaje se prema potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Udruge samoinicijativno, a može i na zahtjev najmanje 3 člana Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Izvršnoga odbora na pismeni zahtjev iz stavka 5. ovoga članka najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ukoliko to ne učini u navedenome roku predsjednik Udruge, sjednicu Izvršnoga odbora sazvat će predsjednik Nadzornoga odbora Udruge.

Članak 31.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 godine s pravom reizbora.

X. A. Tajnik Udruge

Članak 32.

Tajnik Udruge vodi administrativno-organizacijske poslove Udruge, a osobito:
– priprema i sastavlja izvješće o radu Udruge, Izvršnog odbora i drugih tijela, uz suglasnost predsjednika Udruge,
– priprema nacrte prijedloga općih akata za tijela Udruge,
– stara se o urednom vođenju registra članova Udruge,
– vodi zapisnik sa sjednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Udruge,
– vodi  i čuva arhivu Udruge,
– uz suglasnost predsjednika vodi korespondenciju za potrebe Udruge,
– priprema financijske zahtjeve i izvješća o utrošku sredstava prema sponzorima, donatorima i proračunskim izvorima,
– obavlja i druge stručne poslove za potrebe Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Udruge.

Tajnik usmjerava i nadzire materijalno-financijske poslove Udruge, sukladno financijskim planovima i odlukama Izvršnog odbora.

Za svoj rad tajnik je odgovoran predsjedniku i Skupštini Udruge.

X. B. Blagajnik udruge

Članak 33.
Blagajnik vodi računa o materijalno-financijskim poslovima Udruge a osobito brine:
– o financijskom poslovanju Udruge u cjelini,
– o prikupljanju članarine, donacija i slično,
– o vođenju blagajne Udruge,

Blagajnik podnosi Izvršnome odboru i Skupštini odgovarajuća pisana i financijska izvješća.

Za svoj rad blagajnik je odgovoran je Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.

XI. NADZORNI ODBOR

Članak 34.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koja bira Skupština na mandat od 4 godine.

Član Nadzornog odbora ne može biti istodobno i član Izvršnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje, ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora saziva i vodi sjednice.

Nadzorni odbor ima pravo i obvezu kontrolirati statutarnost i zakonitost rada tijela Udruge, način korištenja imovine i materijalno-financijsko poslovanje Udruge, te primjenu internih općih akata Udruge.

O svojim nalazima podnosi Izvješće Izvršnom odboru bez odgode.

Skupštini Udruge Nadzorni odbor je dužan podnijeti izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Udruge u prethodnoj godini rada.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju, a sva tijela i članovi Udruge su dužni dati zatražene podatke.

Nadzorni odbor može zahtijevati sazivanje sjednice Izvršnog odbora.

XII. IMOVINA UDRUGE
Članak 35.

Udruga je neprofitna pravna osoba i vodi materijalno-financijsko poslovanje te knjigovodstvo i računovodstvo prema propisima koji se odnose na neprofitne organizacije.

Imovinu udruge čine njena financijska i materijalna sredstva stečena na način sukladan zakonu i Statutu Udruge.

Članak 36.

Udruga stječe imovinu od:
–    članarine,
–    dobrovoljnih priloga i darova,
–    dotacija iz proračuna, fondova i zaklada,
–    prihoda od obavljanja svojih djelatnosti,
–    sponzorstava,
–    zajmova,
–    prihoda od imovine te
–    na druge načine sukladno zakonu.

Članak 37.

Imovina Udruge može se koristiti isključivo za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva predviđenih ovim Statutom.

Članak 38.

Za svoje obveze Udurga odgovara cjelokupnom svojom imovinom, u skaldu sa zakonom.

Članak 39.

Tajnik Udruge dužan je starati se oko urednoga vođenja poslovnih knjiga Udruge.

XIII. PRESTANAK UDRUGE
Članak 40.
Udruga prestaje s postojanjem:
–    na temelju odluke Skupštine o prestanku rada koja je donijeta dvotrećinskom većinom  članova;
–    prestankom djelovanja Udruge;
–    na temelju pravomoćne odluke nadležnoga suda kojom je zabranjeno djelovanje;
–    u slučaju stečaja.

Članak 41.

U slučaju prestanka Udruge njena imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova odgovarajućeg postupka, predaje na čuvanje i korištenje Koordinaciji hrvatskih društava prijateljstva u Zagrebu.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Za tumačenje odredaba ovog Statuta nadležna je Skupština Udruge.

Tumačenje ostalih akata daje Izvršni odbor Udruge.

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom njegova donošenja od strane Skupštine Udruge, čime prestaje važiti Statut Udruge od 5. siječnja 1998. godine.

U Zagrebu, 30. ožujka 2011. godine.

Predsjednik Udruge
Goran Beus Richembergh